Diákoknak50 pontba gyűjtötte a diákparlament, hogy mi a baj a mai iskolákkalForrás: Tóth Ákos/Eduline
Az Országos Diákparlament február első hétvégéjén ülésezett Székesfehérváron, amit egy éves előkészítő munka, megyei és városi diáktanácsok ülései előzték meg (összefoglalónkat itt találjátok). Az ODP munkája összegzéseként a különböző szekciók javaslatairól szavaztak, mely a lentebb olvasható 50 pontból álló Ajánlásban csúcsosodott ki. Az Ajánlás tükrözi a küldöttek iskolai tapasztalatait, a megyei/regionális fórumok javaslatait és a szekcióüléseken elhangzottakat - írja a diakonkormanyzat.hu.
1. Az oktatásban történő változásokat kizárólag felmenő rendszerben vezessék be, legalább négy éves felkészülési időt biztosítva.
2. Az iskolák számára biztosítsanak szélesebb hatáskört a helyi tanterv kialakítására. Az időkeret elosztása során a jelenlegi tíz százaléknál nagyobb arányban dönthessenek helyben a tananyag tartalmáról.
3. Kerüljön felülvizsgálatra a szakmai követelményrendszer a szakképzésben.
4. Szabályozza jogszabály, hogy a helyi önkormányzat ifjúsági feladat ellátása keretében működtessen települési szintű diákönkormányzatot, és határozza meg a működés szakmai minimum feltételeit.
5. Javasoljuk, hogy a megyei diákparlament tanévente legalább egyszer összehívásra kerüljön, és tartsanak rendszeresen megyei diákfórumot.
6. A nemzetközi érettségit ismerjék el a hazai érettségivel egyenértékűnek.
7. Későbbi történelmi érettségiken lehessen használni a kronológiát tartalmazó atlaszt.
8. Javasoljuk, hogy bővítsék ki azon tantárgyak körét, amelyekből előrehozott érettségi tehető, azon tantárgyakkal, amelyek tanítása az utolsó évfolyamnál hamarabb fejeződik be. Az októberi időszakban is lehessen előrehozott érettségi vizsgát tenni.
9. A nyelvi tárgyakból és informatikából már kilencedik évfolyamon is lehessen előrehozott érettségi vizsgát tenni.
10. Az idegen nyelven tanult tantárgyakból a képzés nyelvével megegyezően lehessen érettségi vizsgát tenni.
11. A szakmai végzettség letétele utáni érettségi felkészítés idejét hosszabbítsák meg.
12. Kérjük a köznevelési intézmények szakmai és infrastrukturális korszerűsítését, fejlesztését. Javasoljuk, hogy az Öveges - laborok mintájára hozzanak létre 3D-s laborokat az intézményekben.
13. Fejtetvesség esetén csak a továbbterjesztés veszélyének kizárása után, a tetű nélküliséget igazoló orvosi igazolással lehessen iskolába járni.
14. Javasoljuk, hogy a felvételin többletponttal elismert országos versenyek körét bővítsék ki.
15. Szakmai tárgyból tett érettségi vizsgát fogadják el választható tárgyként, amennyiben a felvételi követelmény előírja a választott tárgyból tett érettségi vizsgát.
16. Ugyanannyi többletpont járjon a felsőfokú nyelvvizsgáért, mint a nyelvi emeltszintű érettségi vizsgáért.
17. Kérjük, hogy igény szerint intézményenként rendelkezésre álljon egy iskolapszichológus.
18. Legyen szélesebb körű a szakképzésben tanuló diákok számára biztosított szakmai gyakorlatról szóló tájékoztató anyag, ezzel párhuzamosan a szakmai gyakorlatot biztosító képzési helyek részesüljenek megfelelő tájékoztatásban.
19. Szakmai ellenőrzés keretében vizsgálják a fogadószervezetek megfelelőségét.
20. A szakmai gyakorlat záruljon a munkahelyi gyakorlat meglétét igazoló vizsgával.
21. Az intézményi diákönkormányzatok kapják vissza a közoktatási törvényben biztosított egyetértési jogukat, a házirend elfogadása és módosítása során.
22. A diákönkormányzatoknak legyen lehetőségük a közétkeztetésbe javaslattételi és véleményezési joggal élni.
23. Címkézetten kerüljön megjelölésre a diákönkormányzatok működési költsége az iskolai költségvetésben.
24. Nyíljon több pályázati lehetőség az iskolai diákönkormányzatok számára.
25. Kerüljön frissítésre, és váljon elektronikus úton is elérhetővé a Diákjogi Tudor és a Diákönkormányzati Kisokos.
26. Javasoljuk a készségtantárgyak osztályozásának megszüntetését, 11. évfolyamtól csakis fakultációs szinten oktassák őket azok számára, akiket érdekel.
27. Legyenek a készségtantárgyak gyakorlatcentrikusak általános iskolában is.
28. Javasoljuk a szabad tankönyvválasztás jogának visszaállítását. Álljanak a tanulók rendelkezésére a jelenleginél jobb minőségű digitális, illetve papír alapú tankönyvek.
29. A DMSP tanár bérpótlékot, órakedvezményt vagy anyagi támogatást kapjon a munkájáért.
30. Legyen kedvezményes vagy lehetőség szerint ingyenes az első B2, C1 vagy C2 szintű nyelvvizsga harminc éves korig.
31. Az iskolai nyelvoktatás módszertani megújítását szorgalmazzuk.
32. Javasoljuk a mindennapos testnevelés rendszerének újragondolását, az óraszám csökkentését, a jelenlegi infrastrukturális háttér figyelembevételével, annak kiváltására szolgáló alternatív lehetőségek biztosítását.
33. A tehetséges, nem hátrányos helyzetű diákok számára bővüljön a tanulmányi ösztöndíjak köre: állami ösztöndíjak, helyi önkormányzati ösztöndíj, tanulást támogató kedvezmények.
34. A közétkeztetésben kínált ételek mennyiségi növelése és minőségi javítása történjen meg.
35. Vegyék figyelembe a speciális étkezési igényeket körültekintőbben, például a vegetáriánusoknál húspótló ételek, külön fogás készítése, nem pedig a hús kivétele a készételből.
36. Heti kötelező kollégiumi foglalkozások számának meghatározása a kollégium döntése legyen. (minimum 8 óra - maximum 10 óra)
37. Javasoljuk a közösségi szolgálat átgondolását, hogy a közösségi szolgálaton naponta eltölthető óraszám ne legyen szabályozott.
38. Az Országos Diákparlament 2 évente kerüljön összehívásra.
39. Kérjük, a komplex természettudományi tantárgy eltörlését, és a régi természettudományos óraszámok visszaállítását a szakoktatásban.
40. Pedagógus munkájának szúrópróbaszerű ellenőrzése, a diákok véleményének figyelembe vétele.
41. Az általános iskolás korú gyerekek leterheltségét csökkentsék, az iskolai terhelés az évfolyamok számával arányosan növekedjen.
42. Javasoljuk a nyelvi és matematika oktatás során a kis létszámú oktatási formát.
43. Az iskolai gyümölcsprogram általános iskolában történő kiterjesztését kérjük.
44. Az iskola törekedjen az általános életvitelhez szükséges kompetenciák átadására, mint például: adóbevallás, hitel, médiaismeret, egyéb életszituációk megismerése.
45. A pályaorientációs órák kerüljenek kiterjesztésre a hetedik évfolyamtól fölfelé, felkészítve a tanulót a pályaválasztásra.
46. Netfit felmérés eredménye ne kerüljön osztályzásra.
47. Kérjük, hogy a tankötelezettség korhatárát állítsák vissza 18 évre.
48. A KRESZ és az egészségügyi vizsgára való felkészülés legyen térítésmentes az iskolában.
49. Javasoljuk az országon belüli iskolai közösségek kapcsolatépítését, cserekapcsolat létrehozását és cserediák program elindítását.
50. A nyári szünet hosszát ne változtassák meg.
Az Országos Diákparlament az Országos Diáktanácsot bízta meg az Ajánlás gondozásával. Ezen felül számoljon be a tevékenységéről a megyei diákparlamenteken és a következő Országos Diákparlamenten, ami - hacsak nem történik módosítás - jelen állás szerint három év múlva lesz.

Forrás: eduline.hu 
Hasznos link:

Diákönkormányzati kisokos2014/15.

Javaslat a 2014. évi Országos Diákparlament megszervezéséhez

Az aláíró települési diákönkormányzatok képviseletében az alábbi javaslatot tesszük a
köznevelési törvény alapján 2014-ben megrendezésre kerülő Országos Diákparlamenttel
kapcsolatban.

Alapelvek, alapértékek, melyeket fontosnak tartunk a rendezvény egészére nézve:
1. Az Országos Diákparlamentnek nem szabadidős tömegrendezvénynek, hanem nevéből
és a köznevelési törvény előírásából adódóan is szakmai tanácskozó, álláspontokat
egyeztető fórumnak kell lennie minden területén, minden szintjén. Nem lehet tehát
elsődleges célja a rendezvénynek koncertek, kulturális intézmények, sport objektumok, szabadidőközpontok meglátogatása, és ezáltal az érdemi, szakmai tanácskozás idejének megrövidítése, az érdemi munkavégzés minimumra szorítása.

2. Az Országos Diákparlamentnek a tanulók, kollégisták mindennapi problémáira és az
oktatáshoz, művelődéshez való joguk mindennapi érvényesülésére kell koncentrálnia.
Mindezt olyan formában és nyelvezetben kell véghezvinni, hogy az ott lévő diák
delegáltak is megértsék és befolyásolni tudják a róluk szóló megállapításokat,
tényeket, ajánlásokat. Fő céljának tehát annak kell lennie, hogy a delegáltak
bekapcsolódjanak az ott folyó párbeszédbe és delegálthoz mérten felelősen, de
diáknyelven tudjanak tanácskozni a róluk, környezetükről szóló kérdésekről.

3. Az Országos Diákparlamentet kölcsönös tájékoztató és tájékozódó fórumként kell
megszervezni, ahol az oktatásért felelős miniszternek feladata az elmúlt időszak
vállalásairól, törekvéseiről és a 2011-ben Zánkán, az Országos Diákparlamenten
elfogadott ajánlás megvalósulásáról számot adni, de a parlamenten részt vevő
diákoknak is feladatuk iskolájuk helyi problémáit magasabb szinten képviselni, illetve
a magasabb szinten megszerzett információkat, iránymutatásokat és ajánlásokat
később saját iskolájukba, kollégiumukba visszavinni és ott közzétenni.

4. Az Országos Diákparlamentet felmenő rendszerben, (intézményi, területi, országos) 3
szintű delegálási folyamat keretében javasoljuk megvalósítani.

5. Az oktatásért felelős minisztérium előre tájékoztassa a közoktatási intézményeket az
Országos Diákparlament szervezési rendjéről, szintjeiről, a teljes programtervről,
ütemezéséről, és ezt 2014. május 31-ig tájékoztatásként hozza az iskolák tudomására.
Ezt később erősítse meg, emlékeztető formájában irányítsa ismételten az iskolák
figyelmét a rendezvényre

6. A Minisztérium tájékoztató levelével együtt küldje meg ajánlását az intézményi
választási részletek lebonyolításához (ügyrend javaslat), valamint a megtárgyalásra
javasolt szakmai előterjesztést.

Javasoljuk, hogy az intézményi, helyi és az országos parlament a következő kiemelt
témákkal foglalkozzon:

- Tanulási tapasztalatok és lehetőségek
Mit gondolnak a tanulók a Nemzeti Alaptanterv változásáról? Rendelkeznek-e kellő
információkkal a változásokról? Milyen tapasztalataik vannak erről? Vannak-e az
intézményben vizsgák? Ezek konkrét formájáról és rendszeréről milyen véleményük,
tapasztalatuk van? Milyennek látják a középiskolai, illetve felsőoktatási továbbtanulási
lehetőségeket. Mit gondolnak, milyen tapasztalataik vannak az érettségi vizsgák és a
felvételi rendszer új szabályozásáról?
2 / 2
- Diákönkormányzatok működési tapasztalatai, jogainak érvényesülése.
Diákönkormányzatok programszervező és/vagy érdekképviseleti munkát végeznek-e?
Részt vesznek-e a tanulók a választásban és később a működtetésben is? Csak
szabadidős programok vannak, vagy van diákjogi, érdekképviseletet tevékenység is?
Gyakorolja-e a DÖK a neki deklarált jogait? Ismeri-e ezeket a döntési, véleményezési,
egyetértési, stb. jogosítványokat? Bele tud-e szólni a DÖK az iskola működésébe,
irányításába? Milyen döntésekbe vonják be őt az intézményben? Mennyire veszik
komolyan? Ő saját maga mennyire veszi komolyan saját magát? Rendelkezik-e a
DÖK saját forrással, ha igen, mire fordítja? Részt vesz-e az intézményi
diákönkormányzat valamilyen diákönkormányzati hálózat, szövetség, több intézményi
diákönkormányzatot képviselő helyi diákönkormányzat működésében?
- Intézményi szinten megjelenő, de ezt meghaladó jelentőségű kérdések

A fenti témákon kívül vannak-e olyan kérdések, problémák, javaslatok, amelyeket
érdemes lenne tovább vinni a Helyi Diákparlamentre, illetve az Országos
Diákparlamentre?

Kérjük, hogy az Országos Diákparlament küldötteit interaktív fórum keretében az
illetékesek tájékoztassák az alábbi kérdésekről is:

a) Közoktatási fórum
(1) KLIKK feladata, működési tapasztalatai, diákönkormányzatokkal való
kapcsolata
(2) Érettségi vizsga rendszere, tervezet változtatásai
(3) Mindennapos testnevelés tapasztalatai
(4) Iskolai közösségi szolgálat rendszere, tapasztalatai
(5) Nemzeti Alaptanterv és a tananyag szabályozás kérdései, tervezet
változásai
(6) Pedagógus életpálya felépítése, eddigi tapasztalatai, tervezet változásai
b) Felsőoktatás
(1) Felsőoktatás, továbbtanulás szabályozása
(2) Belföldi, külföldi ösztöndíjak, Erasmus+
c) További témák
(1) Nemzeti Ifjúság Tanács
(2) Döntéshozatali folyamat az oktatásban
(3) Pénzügyek, DÖK pénzügyi lehetőségei

A javaslat elkészítésében az alábbi diákönkormányzatok képviselői vettek részt:
Békéscsabai Városi Diákönkormányzat
Csepeli Gyermek -és Ifjúsági
Önkormányzat
Debrecen Megyei Jogú Város Ifjúsági
Önkormányzata
Eger Városi Diákönkormányzat
Egry József Középiskola
Diákönkormányzata
Hajdú – Bihar megyei
Diákönkormányzatok Szövetsége
Hunfalvy J. Szakközépiskola
Kecskemét Városi DÖK
Kőbányai Diákönkormányzat
Makó Város Ifjúsági Diákönkormányzata
Miskolc Városi Diákönkormányzat
Pécs Városi Diákönkormányzat
Pesterzsébeti Ifjúsági és
Gyermekönkormányzat
Salgótarján Városi Diákönkormányzat
Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei Gyermek
és Ifjúsági Önkormányzat
Székesfehérvári Diáktanács
Szolnok Városi Diákok Tanács
Tata Város Diákönkormányzata