Továbbtanulás (frissítve)


Továbbtanulás, 2017/18.

Felvételi a középfokú iskolákban a 2017/2018. tanévben (Tájékoztató anyag az Oktatási Hivatal honlapján, a linkre kattintva elérhető)

3.2. Az általános iskolák tájékoztatják tanulóikat a középfokú beiskolázásról Az általános iskola minden év október 31-éig a nyolcadik évfolyamra járó tanulókat tájékoztatja a középfokú iskolai felvételi eljárás rendjéről. Az általános iskola minden év október 31-éig tájékoztatja a hetedik évfolyamra járó tanulók szüleit arról, hogy gyermekük iskoláztatásával kapcsolatos kérdésben a szülőknek közösen kell dönteniük, valamint arról, hogy ha az iskolaválasztással kapcsolatban a szülők között vita van, annak eldöntése a bíróság hatáskörébe tartozik, és gyermekük felvételi lapjait az általános iskolának a bírósági döntés szerint kell továbbítania.

3.2.4.3. Jelentkezés a központi írásbeli vizsgákra A tanulóknak 2017. december 8-áig a www.oktatas.hu honlapról letölthető „TANULÓI JELENTKEZÉSI LAP” benyújtásával kell jelentkezniük az írásbeli vizsgá(k)ra. Ez a jelentkezési lap csak az írásbeli vizsgára vonatkozik, nem tévesztendő össze a felvételi eljárásban használatos jelentkezési lappal, amelyet a középfokú iskolákba való jelentkezésre kell majd használni. A jelen eljárásban szereplő „TANULÓI JELENTKEZÉSI LAP”-ot abba a vizsgát meghirdető középiskolába (a megfelelő feladatellátási helyre) kell a tanulónak benyújtania, ahol a központi írásbeli vizsgát meg kívánja írni. A tanuló maga dönti el, melyik vizsgaszervező intézménybe nyújtja be a központi írásbeli vizsgára való jelentkezési lapját, függetlenül attól, hogy a későbbiekben, a felvételi eljárás keretében melyik középfokú intézménybe kíván majd jelentkezni, és milyen jelentkezési sorrendet jelöl meg. Figyelem! A középfokú felvételi eljárás során a központi írásbeli vizsgára és a középfokú iskolákba való jelentkezéshez másmás időpontban, külön-külön jelentkezési lapot kell benyújtani, a két jelentkezés nem „váltja ki”, vagy „helyettesíti” egymást. A központi írásbeli vizsgát szervező középiskola minden hozzá forduló tanuló jelentkezését köteles fogadni. Egy tanuló csak egy középiskolába jelentkezhet írásbeli vizsgára. A sajátos nevelési igényű, valamint a beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő jelentkezőre vonatkozó speciális eljárási szabályok a középfokú felvételi eljárás szempontjából a Nkt. 4. § 25. pontjában meghatározott sajátos nevelési igényű, illetve az Nkt. 4. § 3. pontjában meghatározott beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézségekkel küzdő tanulókra vonatkoznak (a továbbiakban együtt: SNI tanuló). Az SNI tanulókra vonatkozó speciális értékelési szabályok az Nkt. 51. §-ában leírtak szerint kerülnek meghatározásra. A feltételek meghatározásakor a megfelelő szakértői véleményben foglaltak az irányadóak. A középfokú felvételi eljárás során amennyiben az SNI tanuló úgy dönt, hogy megírja a központi írásbeli vizsgát, és élni kíván az Nkt. 51. § (5) bekezdésében biztosított jogával, a jelentkezési laphoz csatolnia kell az erre vonatkozó kérelmet, valamint a megfelelő szakértői véleményt. Az SNI tanulók középfokú felvételi eljárásban való részvételére vonatkozóan a 3.13.7 pontban további, részletes információk találhatók.

3.2.4.5. A központi írásbeli vizsgák időpontjai A tanév rendje szerint a központi írásbeli vizsgákat országosan egységesen az alábbi időpontokban kell megszervezni: – a 8 és a 6 évfolyamos gimnáziumokba, valamint a 9. évfolyamra és az Arany János Tehetséggondozó Programba jelentkezők számára 2018. január 20-án 10 órától, – a pótló írásbeli vizsgát a 8 és 6 évfolyamos gimnáziumokba, továbbá a 9. évfolyamra, valamint az Arany János Tehetséggondozó Programba jelentkezők számára 2018. január 25-én 14 órától.

4. A rendkívüli felvételi eljárás Ha az általános felvételi eljárás időszakában a tanuló nem nyert felvételt egyetlen középfokú iskolába sem, akkor használja ki a 2018. május 7. után kezdődő rendkívüli felvételi időszakot. Ekkor a továbbtanulás intézése már egyénileg, közvetlenül a középfokú iskolákban való jelentkezéssel, egyeztetéssel történik. A rendkívüli felvételi eljárás már nem része a középfokú intézmények felvételi információs rendszerének (KIFIR), de a Hivatal segítséget nyújt azzal, hogy azoknak a középfokú iskoláknak az adatait, ahol a felvettek alacsony száma miatt rendkívüli felvételi eljárást kell kiírni, tájékoztatásul közzéteszi a honlapján (www.oktatas.hu). A tanköteles korú tanulóknak az esetlegesen sikertelen felvételi eljárás ellenére is kötelező az iskolaválasztás. Amennyiben a tanköteles korú jelentkezőnek sem a rendes, sem a rendkívüli felvételi eljárás során sem sikerül felvételt nyernie egy középfokú iskolába sem, úgy tanulmányait a Köznevelési Hídprogramban folytatja. A Köznevelési Hídprogramban résztvevő intézményeket az állami intézményfenntartó központ jelöli ki 2018. június 18-ig. A Hídprogrammal kapcsolatos legfontosabb információkat és dokumentumokat megtalálhatja a Klebelsberg Központ honlapján.


Továbbtanulás 2016/17.

Felvételi jelentkezés és intézmények adatai: Oktatási Hivatal

Fontosabb határidők: 

Túl vagyunk a központi írásbeli felvételi vizsgákon. Fontos! A központi írásbeli vizsgák kiértékelt feladatlapjaiba a vizsgát szervező intézmény által közzétett módon a vizsgázó és szülője betekinthet, azokról másolatot is készíthet. Az észrevételt ezután a betekintést követő munkanap végéig (16.00 óráig) lehet írásban leadni.


Jelentkezési lapok:

A felvételi eljárás során a tanulóknak adatlapot kell kitöltenie. Fontos! A továbbtanulók 2017. 01. 23-án megkapták az adatgyűjtő lapokat, melyeket a héten minden továbbtanuló szüleivel egyeztetni fogunk. Az erre rendelkezésre álló napok:
-          2017. 01. 25., szerda 8-16.00-ig
-    2017. 01. 26. csütörtök 8-12.00-ig
Az egyeztetés helye: az iskolatitkári iroda.
A jelentkezési lapokat az egyeztetés után legkésőbb 2017. 01. 27-én 16.00-ig le kell adni.

Az eredményekről a középiskolák 2017. február 9-ig tájékoztatja a vizsgázókat.
Kérem a diákokat és szülőket, hogy az intézmények pontos elnevezéséről, az általuk meghirdetett tantárgyterületekről az iskolák honlapjain, vagy az Oktatási Hivatal honlapján: (https://www.oktatas.hu/kozneveles/kozepfoku_felveteli_eljaras/2016_2017beiskolazas/om_azonositok_2017_2018  ) tájékozódjanak! E célra az iskola könyvtárában elhelyezett számítógépek is használhatók a könyvtár nyitva tartási idejében.
A felvételi lapokat az adatgyűjtést követően az iskola egy számítógépes felületen állítja elő, azokat hivatalosan az iskola küldi tovább. A szülőknek ezzel kapcsolatban további teendőjük nincs.
A felvételi lapok módosítására egyszer, március 16-17-én lesz lehetőség. Ez azonban csak a sorrend változtatására vonatkozik, tanulmányi területet törölni nem lehet!

A felvételről szóló értesítést április 26-ig kell a középfokú iskoláknak kiküldeniük.


Mindenkinek sikeres továbbtanulást kívánok!
Továbbtanulási mutatók (2015/16-ban végzett tanulók):

Nyolcadik osztály után továbbtanulók száma (gimnáziumi / szakközépiskola / szakiskolai bontásban)
18 fő,
ebből
gimnázium 7 fő, szakgimnázium 7 fő, szakközépiskola 3 fő, szakiskola 1 főTovábbtanulás 2015/16.

Határidők, fontos dátumok
2015.12.08. Jelentkezés a központi írásbeli vizsgára
2016.01.16. A felvételi eljárás kezdete
2016.02.12. A felvételi jelentkezési lapok továbbítása
2016.04.26. Az iskolák megküldik a felvételről vagy elutasításról szóló döntést
2016.06.22-24 Beiratkozás a középfokú iskolákba

Fontos tudnivalók

Átalakult a szakképzés rendszere
Szakközépiskola – szakgimnázium
Szakiskola – szakközépiskola
Szakiskola: SNI tanulók számára, akik integráltan nem tudnak haladni
Felvételi eljárás szakaszai
Általános eljárás (2016. január 16-ától április 26-áig)
Rendkívüli eljárás (2016. május 2-ától 2016. augusztus 31-éig)

Felvételi eljárás
Tanulmányterületek meghatározása
Felvételi tájékoztató nyilvánosságra hozatala
Általános iskola tájékoztatója
Központi írásbeli felvételi magyar és matematika tantárgyból
Félévi eredmények is figyelembe vehetőek!
Magatartás, szorgalom jegy nem számít be
A központi felvételi az összpontszám legalább 50%-át kell, hogy képezze


Központi írásbeli felvételi vizsga
Jelentkezés: Tanulói jelentkezési lap kitöltésével (szülő tölti ki és továbbítja). Mindenki maga dönti el, hova jelentkezik
Határidő: 2015.12.08.
SNI tanulók:
Nkt. 51§: szakértői javaslatban leírt könnyítések, segédeszköz haasználat
Szülő kérelme és szakértői javaslat csatolása feltétel!
A vizsgát szervező intézmény vezetője határozatot hoz, ezt megküldi a kérelmezőnek
Időhosszabbítás
Vizsga meghatározott részeinek értékelése alóli felmentés
Segédeszköz használata
Osztályzás alóli felmentés: szaktanár és igazgató javaslata alapján a szakértői bizottság dönt


Felvételi jelentkezési lapok
Az általános iskola szervezi a lapok kitöltését

Adatbekérés (a szülők adatot szolgáltatnak az intézménynek – ez január közepére várható)
Adatlapok és jelentkezési lapok kitöltése, ellenőrzése
Sorrend: iskolán belüli szakok között, iskolák között!
Módosítás: 2016.03.16-17.
Tanulmányi területet nem lehet törölni
Új iskolát nem lehet felvenni
Csak a sorrend módosítható!